ew

IJSALUT Centre Salut Integral

Ronda Monestir Nº 90 Banyoles

972 57 35 33    [email protected]

Tractaments

Avaluació, diagnòstic i tractament:

- Alteracions de la veu ( Disfonies orgàniques i disfonies funcionals)

- Alteracions de la parla ( dislàlies, retard de parla i disfèmia)

- Deglució Atípica, respirador bucal, disfagia

- Alteracions del llenguatge oral ( retards en l’adquisició del llenguatge, disfàsia, afàsia, transtorn específic del llenguatge T.E.L)

- Alteracions del llenguatge escrit (dislexia, disgrafia i disortografia)

ImprimirCorreo electrónico

Adults

Avaluació, diagnòstic i tractament:

Alteracions de la veu ( Disfonies orgàniques i disfonies funcionals)

Alteracions de la parla ( dislàlies, retard de parla i disfèmia)

Deglució Atípica, respirador bucal, disfagia

Alteracions del llenguatge oral ( retards en l’adquisició del llenguatge, disfàsia, afàsia, transtorn específic del llenguatge T.E.L)

Alteracions del llenguatge escrit (dislexia, disgrafia i disortografia)

 
DIFERENTS TRASTORNS COGNITIUS:

La logopèdia en l'àrea dels trastorns cognitius (llenguatge, memòria, atenció, funcions executives, raonament, càlcul, etc.) implica un ventall ampli d'atenció a persones amb malalties o lesions neurològiques de causa diversa (AVC, traumatismes, malalties degeneratives, seqüeles neuroquirúrgiques, etc.).

  • Les afàsies
  • Els trastorns cognitius
  • Les disàrtries
  • Les disfàgies
  • ijsalut logopedia
ESTIMULACIÓ COGNITIVA

Per aquelles persones amb funcions cognitives alterades.

DISFÈMIA

Es presenta en adults que manifesten dificultats en el ritme i melodia de la parla.

VEU

per aquelles persones que pateixen desconfort vocal, tinguin alterats o no alguns dels paràmetres acústics de la veu (timbre, to i intensitat). Aprenentatge de la veu esofàgica: per aquelles persones a qui s'ha realitzat una escissió total o parcial de laringe i s'ha de buscar i incorporar una nova veu.

ALTRES SERVEIS PER A L'ADULT

Logopèdia Banyoles ofereix també altres serveis per als adults:

Estimulació cognitiva (grups de 5-10 persones)
Sessions de tècnica vocal (individual o grups)

ImprimirCorreo electrónico

Objectius

La logopèdia engloba la prevenció, avaluació, diagnòstic, intervenció i rehabilitació dels problemes de comunicació humana relacionada amb les dificultats en la parla, el llenguatge oral i escrit, la veu i la deglució.


Treballem amb persones de qualsevol edat i independentment de la causa (funcional, orgànica o adaptativa) que origina el problema, ja que el nostre objectiu és que el pacient pugui desenvolupar una vida autònoma i independent mitjançant la comunicació.


A partir d'una avaluació minuciosa que consisteix en una entrevista, proves estandarditzades i l'observació directa en alguns contextos comunicatius, es realitza el perfil de dificultats.


Tot això ens permet realitzar plans d'intervencions individualitzades i adaptades a les característiques i necessitats específiques dels nostres pacients.

LA PARLA

Es refereix a l'aspecte formal del llenguatge. El nen pot mostrar dos tipus de dificultats:

Dislàlies: dificultats en l'articulació i/o la discriminació de sons concrets de la parla.
Trastorns fonològics: dificultats en fer un bon ús dels fonemes, no saben quins triar ni com seqüenciar-los, tot i que en estat aïllat els puguin articular correctament.

EL LLENGUATGE

Necessitarà intervenció logopèdica aquell/a nen/a que iniciï el llenguatge entre els dos anys i dos anys i sis mesos per tal que aquesta evolució en paral·lel amb el desenvolupament normal no quedi estancada i es converteixi en trastorn (considerat a partir dels 6 anys).

LECTO – ESCRIPTURA

Són nens als quals els costa aprendre el codi gràfic que permet l'accés a la lecto - escriptura. Aquests nens manifesten dificultats per llegir de forma mecànica (ràpida i exacta) i comprensiva. També pot ser que els costi escriure, és a dir, que presentin dificultats per a fer l'associació correcta entre la grafia i el so que el representa.

TERÀPIA MIOFUNCIONAL

Hi ha nens que presenten mala funcionalitat en alguns hàbits: respiració, succió digital, deglució atípica...

VEU

Hi ha nens que presenten un mal ús de la veu per produir una emissió incorrecta i parlen amb veu disfònica.

DISFÈMIA

Es presenten en nens que manifesten dificultats en el ritme i melodia de la parla.

ImprimirCorreo electrónico

Logopèdia

Alba Olivé

Col.legiada 08-3802

Graduada en Logopèdia

 

 

S'ATENEN MÚTUES:

 

DKV  -  MEDIFIATC  -  MONTEPIO  -  CASER  -  AGRUPACIÓ MÚTUA  -  MÚTUA GENERAL DE CATALUNYA - MAPFRE

 

 

 

ImprimirCorreo electrónico