ew

IJSALUT Centre Salut Integral

Ronda Monestir Nº 90 Banyoles

972 57 35 33    [email protected]

Objectius

La logopèdia engloba la prevenció, avaluació, diagnòstic, intervenció i rehabilitació dels problemes de comunicació humana relacionada amb les dificultats en la parla, el llenguatge oral i escrit, la veu i la deglució.


Treballem amb persones de qualsevol edat i independentment de la causa (funcional, orgànica o adaptativa) que origina el problema, ja que el nostre objectiu és que el pacient pugui desenvolupar una vida autònoma i independent mitjançant la comunicació.


A partir d'una avaluació minuciosa que consisteix en una entrevista, proves estandarditzades i l'observació directa en alguns contextos comunicatius, es realitza el perfil de dificultats.


Tot això ens permet realitzar plans d'intervencions individualitzades i adaptades a les característiques i necessitats específiques dels nostres pacients.

LA PARLA

Es refereix a l'aspecte formal del llenguatge. El nen pot mostrar dos tipus de dificultats:

Dislàlies: dificultats en l'articulació i/o la discriminació de sons concrets de la parla.
Trastorns fonològics: dificultats en fer un bon ús dels fonemes, no saben quins triar ni com seqüenciar-los, tot i que en estat aïllat els puguin articular correctament.

EL LLENGUATGE

Necessitarà intervenció logopèdica aquell/a nen/a que iniciï el llenguatge entre els dos anys i dos anys i sis mesos per tal que aquesta evolució en paral·lel amb el desenvolupament normal no quedi estancada i es converteixi en trastorn (considerat a partir dels 6 anys).

LECTO – ESCRIPTURA

Són nens als quals els costa aprendre el codi gràfic que permet l'accés a la lecto - escriptura. Aquests nens manifesten dificultats per llegir de forma mecànica (ràpida i exacta) i comprensiva. També pot ser que els costi escriure, és a dir, que presentin dificultats per a fer l'associació correcta entre la grafia i el so que el representa.

TERÀPIA MIOFUNCIONAL

Hi ha nens que presenten mala funcionalitat en alguns hàbits: respiració, succió digital, deglució atípica...

VEU

Hi ha nens que presenten un mal ús de la veu per produir una emissió incorrecta i parlen amb veu disfònica.

DISFÈMIA

Es presenten en nens que manifesten dificultats en el ritme i melodia de la parla.

ImprimirCorreo electrónico